Loading...

Trường Đại Học Thủ Đô Thông Báo Tuyển Sinh 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018

1.Ngành Đào Tạo

Hệ Đại Học

Tên Ngành Mã Ngành Tổ Hợp Môn Thi Xét Tuyển Bằng Kết Quả Thi THPT Xét Tuyển Bằng Kết Quả Học THPT Chỉ Tiêu

Dự Kiến

Giáo Dục Tiểu Học 52140202 + Toán Học, Ngữ Văn, Tiếng Anh

+ Toán, Khoa Học Xã Hội, Tiếng Anh

+ Ngữ Văn, KHTN, Tiếng Anh

Không Tuyển 90
Giáo Dục Mầm Non 52140201 + Ngữ Văn, NK Mầm Non 1 (Kể Chuyện, Đọc Diễn Cảm), NK Mầm Non 2 (Hát)

+ Tiếng Anh, NK Mầm Non 1 (Kể chuyện, Đọc diễn cảm), NK mầm non 2 (Hát)

+ Toán, NK Mầm Non 1 (Kể chuyện, Đọc diễn cảm), NK mầm non 2 (Hát)

Không Tuyển 90
Quản Lý Giáo Dục 52140114 + Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa Lý

+ Ngữ Văn, KHXH, Tiếng Anh

+ Ngữ Văn, Lịch Sử, Tiếng Anh

+ Ngữ Văn, Địa Lý, Tiếng Anh

Nhóm KHXH 40
Giáo Dục Công Dân 52140204 + Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa lý

+ Ngữ Văn, KHXH, Tiếng Anh

+ Ngữ Văn, GDCD, Tiếng Anh

+ Ngữ Văn, GDCD, Lịch Sử

Nhóm KHXH 40
Ngôn Ngữ Anh 52220201 + Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh

+ Ngữ Văn, Lịch Sử, Tiếng Anh

+ Ngữ Văn, Địa Lý, Tiếng Anh

+ Ngữ Văn, KHXH, Tiếng Anh

Không Tuyển 60
Việt Nam Học 52220113 + Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa Lý

+ Ngữ Văn, Địa Lý, Tiếng Anh

+ Ngữ Văn, Lịch Sử, Tiếng Anh

+ Ngữ Văn, KHXH, Tiếng Anh

Nhóm KHXH, Tiếng Anh 40
Ngôn Ngữ

Trung Quốc

52220204 + Ngữ Văn, Toán Học, Ngoại Ngữ (Tiếng Anh/Tiếng Trung)

Ngữ Văn, Địa Lý, Ngoại Ngữ (Tiếng Anh/Tiếng Trung)

+ Ngữ Văn, Lịch Sử, Ngoại Ngữ (Tiếng Anh/Tiếng Trung)

+ Ngữ Văn, KHXH, Ngoại Ngữ (Tiếng Anh/Tiếng Trung)

Không Tuyển 60

 

 

 

 

Hệ Cao Đẳng

Tên Ngành Mã Ngành Tổ Hợp Môn Thi Xét Tuyển Bằng Kết Quả Thi THPT Xét Tuyển Bằng KQ Học THPT Chỉ Tiêu Dự Kiến
Giáo Dục Tiểu Học 51140202 + Toán Học, Ngữ Văn, Tiếng Anh

+ Toán, Khoa Học Xã Hội, Tiếng Anh

+ Ngữ Văn, KHTN, Tiếng Anh

Không Tuyển 180
Giáo Dục Mầm Non 51140201 + Ngữ Văn, NK Mầm Non 1 (Kể chuyện, Đọc diễn cảm), NK Mầm Non 2 (Hát)

+ Tiếng Anh, NK Mầm Non 1 (Kể chuyện, Đọc diễn cảm), NK mầm non 2 (Hát)

+ Toán, NK Mầm Non 1 (Kể chuyện, Đọc diễn cảm), NK Mầm Non 2 (Hát)

Không Tuyển 180
Giáo Dục Thể Chất 51140206 + Toán Học, NK TDTT1 (Nhanh khéo), NKTDTT2 (Bật xa) Nhóm KHXH/Nhóm KHTN, Thể dục 30
Sư Phạm Toán Học 51140209 + Toán, Vật lý, Hóa học

+ Toán, Hóa học, Tiếng Anh

+ Toán, KHTN, Tiếng Anh

+ Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Không tuyển 100
Sư Phạm Tin Học 51140210 + Toán, Vật lý, Hóa học

+ Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

+ Toán, KHTN, Tiếng Anh

+ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh

Nhóm KHTN/ Toán học 30
Sư Phạm Vật Lý 51140211 – Toán, Vật Lý, Hóa Học

– Toán, Vật Lý, Sinh Học

– Toán, KHTN, Tiếng Anh

– Toán, Vật Lý, Tiếng Anh

Nhóm KHTN, Vật lý 40
Sư Phạm Hóa Học 51140212 – Toán, Vật Lý, Hóa Học

– Toán, Sinh Học, Hóa Học

– Toán, KHTN, Tiếng Anh

– Toán, Hóa Học, Tiếng Anh

Nhóm KHTN, Hóa học 40
Sư Phạm Sinh Học 51140213 – Toán Học, Hóa Học, Sinh Học

– Toán Học, Tiếng Anh, Sinh Học

– Toán, Sinh Học, Vật Lý

– Toán Học, KHTN, Tiếng Anh

Nhóm KHTN, Sinh  học 40
Sư Phạm Ngữ Văn 51140217 – Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa Lý

– Ngữ Văn, Địa Lý, Tiếng Anh

– Ngữ Văn, Lịch Sử, Tiếng Anh

– Ngữ Văn, KHXH, Tiếng Anh

Không tuyển 40
Sư Phạm Lịch Sử 51140218 – Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa Lý

– Ngữ Văn, KHXH, Tiếng Anh

– Ngữ Văn, Lịch Sử, Tiếng Anh

– Ngữ Văn, Lịch Sử, GDCD

Nhóm KHXH, Lịch sử 30
Sư Phạm Địa Lý 51140219 – Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa Lý

– Ngữ Văn, Tiếng Anh, Địa Lý

– Ngữ Văn, KHXH, Tiếng Anh

– Ngữ Văn, KHXH, Toán,

Nhóm KHXH, Địa lý 30
Sư Phạm Tiếng Anh 51140231 Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh

Ngữ Văn, Lịch Sử, Tiếng Anh

Ngữ Văn, Địa Lý, Tiếng Anh

Ngữ Văn, KHXH, Tiếng Anh

Nhóm KHXH, Tiếng Anh 40
Sư Phạm Âm Nhạc 51140221 Ngữ Văn, Thanh Nhạc, Thẩm Âm Tiết Tấu Không tuyển 20
Sư Phạm Mỹ Thuật 51140222 Ngữ Văn, Trang Trí, Hình Họa Chì Không tuyển 20
Tiếng Anh 51220201 – Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh

– Ngữ Văn, Lịch Sử, Tiếng Anh

– Ngữ Văn, Địa Lý, Tiếng Anh

– Ngữ Văn, KHXH, Tiếng Anh

Nhóm KHXH, Tiếng Anh 30
Việt Nam Học 51220113 – Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa Lý

– Ngữ Văn, Địa Lý, Tiếng Anh

– Ngữ Văn, Lịch Sử, Tiếng Anh

– Ngữ Văn, KHXH, Tiếng Anh

Nhóm KHXH, Tiếng Anh 0
Công Nghệ Thông Tin 51480201 – Toán, Vật Lý, Hóa Học

– Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

– Toán, KHTN, Tiếng Anh

– Toán, Vật Lý, Tiếng Anh

Nhóm KHTN, Toán học 40
Tiếng Trung Quốc 51220204 – Ngữ Văn, Toán Học, Ngoại Ngữ (Tiếng Anh/Tiếng Trung)

– Ngữ Văn, Địa Lý, Ngoại Ngữ (Tiếng Anh/Tiếng Trung)

– Ngữ Văn, Lịch Sử, Ngoại Ngữ (Tiếng Anh/Tiếng Trung)

– Ngữ Văn, KHXH, Ngoại Ngữ (Tiếng Anh/Tiếng Trung)

Nhóm KHXH, Tiếng Anh/Tiếng Trung Quốc 70
Công Tác Xã Hội 51760101 – Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa Lý

– Ngữ Văn, KHXH, Tiếng Anh

– Ngữ Văn, GDCD, Tiếng Anh

– Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh

Nhóm KHXH 30
Công Nghệ Và Kỹ Thuật Môi Trường 51510406 – Toán Học, Hóa Học, Sinh Học

– Toán Học, Tiếng Anh, Sinh Học

– Toán, Sinh Học, Vật Lý

– Toán Học, KHTN, Tiếng Anh

Nhóm KHTN 30
Truyền Thông Và Mạng Máy Tính 51480102 – Toán, Vật Lý, Hóa Học

– Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

– Toán, KHTN, Tiếng Anh

– Toán, Vật Lý, Tiếng Anh

Nhóm KHTN, Toán học 30
Công Nghệ Sinh Học 51420201 – Toán Học, Hóa Học, Sinh Học

– Toán Học, Tiếng Anh, Sinh Học

– Toán, Sinh Học, Vật Lý

– Toán Học, KHTN, Tiếng Anh

Nhóm KHTN 20
Quản Trị Kinh Doanh 51340101 – Toán, Vật Lý, Hóa Học

– Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

– Toán, KHTN, Tiếng Anh

– Ngữ Văn, KHXH, Tiếng Anh

Nhóm KHXH/Nhóm KHTN 30

2.Đối Tượng Tuyển Sinh

Học sinh tốt nghiệp THPT, có đủ sức khỏe, không vi phạm pháp luật theo đúng quy chế của Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo.

3.Phạm Vi Tuyển Sinh

Nhà trường tổ chức tuyển sinh trong cả nước.

4.Học phí

Mức học phí dự kiến  và lộ trình tăng học phí của trường theo đúng quy định của Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo.

MỌI THÔNG TIN TUYỂN SINH CHI TIẾT THÍ SINH VÀ PHỤ HUYNH LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI

Mã trường: HNM

Địa chỉ: Số 98, phố Dương Quảng Hàm – Cầu Giấy – Hà Nội.

Điện thoại: 04.3.8330708 – Fax: 04.3.8335426

Email: admin@daihocthudo.edu.vn

Bạn thích bài viết này ?

DMCA.com Protection Status