Đại Học Dân Lập Hải Phòng Tuyển Sinh 2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với nội dung cụ thể như sau:

1. Ngành Đào Tạo/ Chỉ Tiêu Tuyển Sinh/ Tổ Hợp Môn Xét Tuyển/ Thi Tuyển

Ngành đào tạo Mã ngành Khối thi Môn xét tuyển (chọn 1 trong các tổ hạp môn ) Phưong thức xét tuyển Chì tiêu
Quàn trị kinh doanh 7340101 A00 Toán, Lý, Hóa Từ học bạ THPT 50
A01 Toán, Lý, T.Anh
A02 Toán, Lý, Sinh
D01 Văn, Toán, T.Anh
AOO Toán, Lý, Hóa Từ kết quá thi THPT Quốc gia
A01 Toán, Lý, T.Anh
A16 Toán, KHTN, Văn
D90 Toán, KHTN, T.Anh
Kế toán   A00 Toán, Lý, Hóa Từ học bạ THPT  
  A01 Toán, Lý, T.Anh  
  A02 Toán, Lý, Sinh  
7340301 DOI Văn, Toán, T.Anh 80
AOO Toán, Lý, Hóa Từ kết quả thi THPT Quốc gia
  A01 Toán, Lý, T.Anh  
  A16 Toán, KHTN, Văn  
  D90 Toán, KHTN, T.Anh  
Tài chính – Ngân hàng   AOO Toán, Lý, Hóa Từ học bạ THPT  
  A01 Toán, Lý, T.Anh  
  A02 Toán, Lý, Sinh
7340201 DOI Văn, Toán, T.Anh 50
AOO Toán, Lý, Hóa Từ kết quả thi THPT Quốc gia
  A01 Toán, Lý, T.Anh  
  A16 Toán, KHTN, Văn  
  D90 Toán, KHTN, T.Anh  
Công nghệ thông tin   AOO Toán, Lý, Hỏa Từ học bạ THPT  
7480201 A01 Toán, Lý, T.Anh 80
A02 Toán, Lý, Sinh
  D07 Toán, Hóa, T.Anh  
  A00 Toán, Lý, Hỏa Từ kết quả thi THPT Quốc gia  
  A01 Toán, Lý, T.Anh  
  A16 Toán, KHTN, Văn  
  D90 Toán, KHTN, T.Anh  
Nuôi trồng thủy sản   AOO Toán, Lý, Hóa Từ học bạ THPT 80
  A01 Toán, Lý, T.Anh
  BOO Toán, Hóa, Sinh
7620301 D07 Toán, Hóa, T.Anh
AOO Toán, Lý, Hóa Từ kết quả thi THPT Quốc gia
  BOO Toán, Hóa, Sinh
  A16 Toán, KTỈTN, Văn
  D90 Toán, KHTN, T.Anh
Bảo vệ thực vật   AOO Toán, Lý, Hóa Từ học bạ THPT 50
  A01 Toán, Lý, T.Anh
  BOO Toán, Hóa, Sinh
7620112 D07 Toán, Hóa, T.Anh
AOO Toán, Lý, Hóa Từ kết quả thi THPT Quốc gia
  BOO Toán, Hóa, Sinh
  A16 Toán, KHTN, Văn
  D90 Toán, KHTN, T.Anh
Chăn nuôi 7620105 A00 Toán, Lý, Hóa Từ học bạ THPT 50
A01 Toán, Lý, T.Anh
BOO Toán, Hỏa, Sinh
D07 Toán, Hóa, T.Anh
AOO Toán, Lý, Hỏa Từ kết quả thiTHPT quốc gia
BOO Toán, Hóa, Sinh
A16 Toán, KHTN, Văn
D90 Toán, KHTN, T.Anh
Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam 7220101 coo Văn, Sử, Địa Từ học bạ THPT 50
DOI Văn, Toán, T.Anh
A07 Toán, Sừ, Địa
C03 Văn, Toán, Sử
coo Văn, Sử, Địa Từ học bạ THPT
DOI Văn, Toán, T.Anh
C15 Văn, Toán, KHXH
D78 Văn, KHXH, T.Anh
    D01 Văn, Toán, T.Anh Từ học bạ THPT 60
    D09 Toán, Sử, T.Anh
    D14 Văn, Sử, T.Anh
Ngôn ngừ Anh 7220201 D15 Văn, Dịa, T.Anh
    D01 Văn, Toán, T.Anh Từ kết quà thi THPT Quốc gia
    D09 Toán, Sử, T.Anh
    D78 Văn, KHXH, T.Anh
    A00 Toán, Lý, Hóa Từ học bạ THPT 50
    A01 Toán, Lý, T.Anh
    B00 Toán, Hóa, Sinh
Khoa học môi trường 7440301 D07 Toán, Hóa, T.Anh
A00 Toán, Lý, Hóa Từ kết quả thi THPT Quốc gia
    B00 Toán, I lóa, Sinh
  A16 Toán, KHTN, Văn
    D90 Toán, KHTN, T.Anh  
Ngành đào tạo Mã ngành Tồ họp môn/Bài thi Môn/Bài thi Phương thức xét tuyển Chi tiêu
Giáo dục Tiểu học   coo Văn, Sử, Địa Từ học bạ THPT 80
  D01 Văn, Toán, T.Anh
  A07 Toán, Sử, Địa
51140202 C03 Văn, Toán, Sử
coo Văn, Sử, Địa Từ kết quả thi THPT Quốc gia
  D01 Toán, Văn, T.Anh
  C15 Văn, Toán, KHXH
  D78 Văn, K.HXH, T.Anh  
      Văn, Toán, Từ học bạ THPTkết họp thi tuyển môn năng khiếu 100
Giáo dục Mầm non 51140201 M00 Năng khiếu: Đọc, Kể chuyện và Hát. Từ kết quà thi THPT Quốc gia kết hợp thi tuyển môn năng khiếu
Giáo dục Thể chất 51140206 T00 Toán, Sinh, Năng khiếu: Bât xa tại chỗ, Chạy 1 OOm và Đứng dẻo gập thân. Từ học bạ THPT kết hợp thi tuyển môn năng khiếu 40
Từ kết quả thi THPT Quốc gia kết hợp thi tuyền môn năng khiếu
Sư phạm Âm nhạc 51140206 N00 Văn, Năng khiếu Đàn, Năng khiếu Hát. Từ học bạ THPTkết hợp thi tuyển môn năng khiếu 40
Từ kết quà thi THPT Quốc gia kết hợp thi tuyền môn năng khiêu
Tổng chỉ ticu các ngành cao dẳng sư phạm 260
Ngành đào tạo Mã ngành Tổ họp môn/Bài thi Môn/Bài thi Phưong thức xét tuyền Chỉ tiêu
Dịch vụ thú y 51640201 A00 Toán, Lý, Hóa Từ học bạ THPT  
A01 Toán, Lý, T.Anh  
B00 Toán, Hóa, Sinh  
D07 Toán, Hóa, T.Anh 40
A00 Toán, Lý, Hóa Từ kết quà thi THPT Quốc gia  
B00 Toán, Hóa, Sinh »
A16 Toán, KHTN, Văn  
Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) 51220113 coo Văn, Sử, Địa Từ học bạ THPT  
DOI Văn, Toán, T.Anh  
coo Văn, Sử, Địa Từ kết quả Thi THPT quốc gia 40
DOI Toán, Văn, T.Anh  
C15 Văn, Toán, K.HXH  
D78 Văn, K.HXH, T.Anh  
Tổng chỉ tiêu 80

 

2. Phạm Vi Tuyển Sinh:

Tuyển sinh trong cả nước

3. Phương Thức Tuyển Sinh: Xét tuyển; Kết hợp thi tuyển và xét tuyển

– Trường Đại học Dân lập Hải Phòng tổ chức tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển cho cho tất cả các ngành đào tạo của nhà trường.

– Phương án 1: Xét tuyển 60% thí sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia do Bộ GD&ĐT chủ trì tổ chức.

– Phương án 2: Xét tuyển 40% thí sinh dựa trên kết quả học tập THPT.

4. Ngưỡng Đảm Bảo Chất Lượng Đầu Vào

– Điểm trung bình 3 môn theo khối thi >= 6.0

– Tốt nghiệp THPT.

– Hạnh kiểm được xếp từ loại Khá trở lên.

– Điểm xét tuyển = Điểm trung bình môn

Điểm trung bình môn = (Tổng điểm 3 môn đăng ký xét lớp 12)/3

+ Hệ Đại học: Điểm xét tuyển >= 6.0

+ Hệ Cao đẳng: Tốt nghiệp TH

5. Hồ Sơ Đăng Ký Xét Tuyển

a. Hồ sơ ĐKXT và xét tuyển bao gồm:

– Xét tuyển theo kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT: Hồ sơ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Xét tuyển theo kết quả học tập TH:

+ Bản sao học bạ trung học.

+ Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp TH tạm thời.

+ Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của trường)

+ Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có ưu tiên).

+ 2 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên hệ.

b. Địa điểm nhận hồ sơ

Phòng Đào tạo Đại học và sau Đại học

Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, số 36 Đường Dân Lập –Dư Hàng Kênh – Lê Chân – Thành phố Hải Phòng.

Số điện thoại: (031)3740577; email: daotao@hpu.edu.vn

0989.652.819 (Cô Phạm Thị Luân)

c. Phương thức đăng ký

–  Nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo Đại học và sau Đại học.

–  Gửi chuyển phát nhanh qua bưu điện   về: Phòng Đào tạo Đại học và sau Đại học, Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, số 36 Đường Dân Lập – Dư Hàng Kênh – Lê Chân – Thành phố Hải Phòng.

6. Chính Sách Ưu Tiên

– Học bổng tuyển sinh:

– Để khuyến khích, tạo điều kiện cho các sinh viên nhập học năm 2019 học tập tốt, rèn luyện tốt tại trường đại học, trở thành những cử nhân, kỹ sư có đạo đức tốt, có chuyên môn tốt, có kỹ năng tốt, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước

– Đối tượng được xét hưởng học bổng tuyển sinh:

-Tất cả học sinh có nguyện vọng 1 vào học tại trường Đại học Dân lập Hải phòng, nhập học đợt 1 và có đơn xin được cấp học bổng.

– Giá trị học bổng: Có 5 mức học bổng, trị giá: 22 triêu, 27 triệu, 31 triệu, 36 triệu và 45 triệu VNĐ.

-Điều kiện được nhận học bổng

+ Về học tập

Học bổng tuyển sinh là học bổng được trao cho tất cả sinh viên có nguyện vọng 1 vào học tại Đại học Dân lập Hải phòng và có điểm trung bình kỳ thi tốt nghiệp THPT hoặc có điểm trung bình học tập các môn đăng ký xét tuyển của lớp 12 từ 7,0 trở lên. Cụ thể có 5 mức học bổng:

Loại A: Có điểm trung bình từ 9.0 trở lên được thưởng học bổng    : 45.000.000,0 đ

Loại B: Có điểm trung bình từ 8.5 đến 8.99 được thưởng học bổng: 36.000.000,0 đ

Loại C: Có điểm trung bình từ 8.0 đến 8.49 được thưởng học bổng: 31.000.000,0 đ

Loại D: Có điểm trung bình từ 7.5 đến 7.99 được thưởng học bổng: 27.000.000,0 đ

Loại  E: Có điểm trung bình từ 7.0 đến 7.49 được thưởng học bổng: 22.000.000,0 đ

+ Về hạnh kiểm:

Có hạnh kiểm trong 3 năm học Trung học phổ thông đạt loại khá trở lên.

MỌI THÔNG TIN TUYỂN SINH CHI TIẾT THÍ SINH VÀ PHỤ HUYNH LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG

-Ký hiệu: DHP

-Địa chỉ: Số 36 – Đường Dân Lập – Phường Dư Hàng Kênh – Quận Lê Chân – TP Hải Phòng

-Điện thoại: 031.3740577

-Website: www.hpu.edu.vn

Điểm chuẩn Đại Học Dân Lập Hải Phòng chính xác nhất
Nguyện vọng 2 Đại Học Dân Lập Hải Phòng mới nhất
Thủ tục hồ sơ, Học phí trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng

Bạn thích bài viết này ?
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox_45yp"]

Hãy đặt câu hỏi hoặc để lại bình luận của bạn

avatarÔn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status