Điểm Chuẩn Đại Học Khoa Học Xã hội Và Nhân Văn, ĐHQGHN 2020

Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Thông Báo Điểm Chuẩn Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn – ĐHQGHN

Điểm Chuẩn Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn – ĐHQGHN 2020 Chính Thức

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN – ĐHQG HÀ NỘI 2020

Nhà Trường Đang Cập Nhật …..

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC

ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN – ĐHQG HÀ NỘI 2019

Thông Báo Điểm Chuẩn

Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội vừa chính thức công bố điểm chuẩn chính xác hệ đại học chính quy. Năm nay điểm chuẩn đầu vào của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thấp hơn so với năm trước.

Trường Đại học xã hội và nhân văn – đại học quốc gia hà nội dự kiến tuyển sinh với 1800 chỉ tiêu cho với 24 ngành đào tạo. điểm đầu vào của trường năm nay là 16 điểm trở lên.

1. Phương thức xét tuyển:

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn xét tuyển dựa vào 2 phương thức:

– Phương thức 1: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển sinh hệ đại học chính quy dựa vào kết quả trong kỳ thi THPT Quốc gia

– Phương thức 2: nhà trường sẽ xét tuyển dựa vào kết quả đánh giá năng lực còn hạn sử dụng do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức riêng.

Điểm chuẩn của Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc Gia Hà Nội:

Tên ngànhĐiểm chuẩnMã ngànhTổ hợp môn
Báo chí17.757320101A00
Báo chí257320101C00
Báo chí19.757320101D01
Báo chí19.57320101D02
Báo chí17.57320101D03
Báo chí187320101D04
Báo chí18.57320101D05
Báo chí177320101D06
Báo chí197320101D78
Báo chí187320101D79
Báo chí187320101D80
Báo chí187320101D81
Báo chí187320101D82
Báo chí187320101D83
Chính trị học16.57310201A00
Chính trị học227310201C00
Chính trị hoc16.257310201D01
Chính trị hoc187310201D02
Chính trị hoc187310201D03
Chính trị hoc187310201D04
Chính trị hoc187310201D05
Chính trị hoc187310201D06
Chính trị hoc187310201D78
Chính trị hoc187310201D79
Chính trị hoc187310201D80
Chính trị hoc187310201D81
Chính trị hoc187310201D82
Chính trị hoc187310201D83
Công tác xã hội167760101A00
Công tác xã hội23.257760101C00
Công tác xã hội197760101D01
Công tác xã hội187760101D02
Công tác xã hội187760101D03
Công tác xã hội187760101D04
Công tác xã hội187760101D05
Công tác xã hội187760101D06
Công tác xã hội177760101D78
Công tác xã hội187760101D79
Công tác xã hội187760101D80
Công tác xã hội187760101D81
Công tác xã hội187760101D82
Công tác xã hội187760101D83
Công tác xã hội167310620A00
Công tác xã hội257310620coo
Công tác xã hội19.257310620D01
Công tác xã hội187310620D02
Công tác xã hội187310620D03
Công tác xã hội187310620D04
Công tác xã hội187310620D05
Công tác xã hội187310620D06
Công tác xã hội19.757310620D78
Công tác xã hội187310620D79
Đông Nam Á học187310620D80
Đông Nam Á học187310620D81
Đông Nam Á học17.757310620D82
Đông Nam Á học187310620D83
Đông phương học27.257310608coo
Đông phương học22.257310608D01
Đông phương học187310608D02
Đông phương học187310608D03
Đông phương học187310608D04
Đông phương hoc187310608D05
Đông phương học177310608D06
Đông phương học22.257310608D78
Đông phương học187310608D79
Đông phương học187310608D80
Đông phương học187310608D81
Đông phương học187310608D82
Đông phương học187310608D83
Hán Nôm227220104coo
Hán Nôm187220104D01
Hán Nôm187220104D02
Hán Nôm187220104D03
Hán Nôm187220104D04
Hán Nôm187220104D05
Hán Nôm187220104D06
Hán Nôm177220104D78
Hán Nôm187220104D79
Hán Nôm187220104D80
Hán Nôm187220104D81
Hán Nôm187220104D82
Hán Nôm187220104D83
Khoa học quản lý167340401A 00
Khoa học quản lý23.57340401C00
Khoa học quản lý19.257340401D01
Khoa học quản lý187340401D02
Khoa học quản lý187340401D03
Khoa học quản lý187340401D04
Khoa học quản lý187340401D05
Khoa học quản lý177340401D06
Khoa học quản lý177340401D78
Khoa học quản lý187340401D79
Khoa học quản lý187340401D80
Khoa học quản lý187340401D81
Khoa học quản lý187340401D82
Khoa học quản lý187340401D83
Lich sử217229010coo
Lich sử16.57229010D01
Lich sử187229010D02
Lich sử187229010D03
Lich sử187229010D04
Lich sử187229010D05
Lich sử187229010D06
Lich sử187229010D78
Lich sử187229010D79
Lich sử187229010D80
Lich sử187229010D81
Lich sử187229010D82
Lich sử187229010D83
Lưu trữ học177320303A00
Lưu trữ học217320303coo
Lưu trữ học16.57320303D01
Lưu trữ học187320303D02
Lưu trữ học187320303D03
Lưu trữ học187320303D04
Lưu trữ học187320303D05
Lưu trữ học187320303D06
Lưu trữ học177320303D78
Lưu trữ học187320303D79
Lưu trữ học187320303D80
Lưu trữ học187320303D81
Lưu trữ học187320303D82
Lưu trữ học187320303D83
Ngôn ngữ học227229020c00
Ngôn ngữ học20.257229020D01
Ngôn ngữ học187229020D02
Ngôn ngữ học187229020D03
Ngôn ngữ học187229020D04
Ngôn ngữ học17.57229020D05
Ngôn ngữ học19.257229020D06
Ngôn ngữ học18.57229020D78
Ngôn ngữ học187229020D79
Ngôn ngữ học187229020D80
Ngôn ngữ học187229020D81
Ngôn ngữ học187229020D82
Ngôn ngữ học187229020D83
Nhân học167310302A00
Nhân học20.757310302c00
Nhân học197310302D01
Nhân học187310302D02
Nhân học187310302D03
Nhân học187310302D04
Nhân học187310302D05
Nhân học187310302D06
Nhân học16.57310302D78
Nhân học187310302D79
Nhân học187310302D80
Nhân học187310302D81
Nhân học187310302D82
Nhân học187310302D83
Quan hệ công chúng25.57320108c00
Quan hệ công chúng21.257320108D01
Quan hệ công chúng187320108D02
Quan hệ công chúng17.757320108D03
Quan hệ công chúng187320108D04
Ọuan hẻ công chúng187320108D05
Quan hệ công chúng187320108D06
Quan hệ công chúng217320108D78
Quan hệ công chúng187320108D79
Quan hệ công chúng187320108D80
Quan hệ công chúng187320108D81
Quan hệ công chúng187320108D82
Quan hệ công chúng187320108D83
Quản lý thông tin16.57320205A00
Quản lý thông tin217320205c00
Quản lý thông tin177320205D01
Quản lý thông tin187320205D02
Quản lý thông tin187320205D03
Quản lý thông tin187320205D04
Quản lý thông tin187320205D05
Quản lý thông tin187320205D06
Quản lý thông tin16.57320205D78
Quản lý thông tin187320205D79
Quản lý thông tin187320205D80
Quản lý thông tin187320205D81
Quản lý thông tin187320205D82
Quản lý thông tin187320205D83
Quản trị dịch vụ du lịch và26.57810103coo
Quản trị dịch vụ du lịch và21.757810103D01
Quản trị dịch vụ du lịch và187810103D02
Quản trị dịch vụ du lịch và17.757810103D03
Quản trị dịch vụ du lịch và177810103D04
Quản trị dịch vụ du lịch và187810103D05
Quản trị dịch vụ du lịch và187810103D06
Quản trị dịch vụ du lịch và227810103D78
Quản trị dịch vụ du lịch và187810103D79
Quản trị dịch vụ du lịch và187810103D80
Quản trị dịch vụ du lịch và187810103D81
Quản trị dịch vụ du lịch và187810103D82
Quản trị dịch vụ du lịch và177810103D83
Quản trị khách sạn26.257810201coo
Quản trị khách sạn21.57810201D01
Quản trị khách sạn187810201D02
Quản trị khách sạn18.757810201D03
Quản trị khách sạn187810201D04
Quản trị khách sạn177810201D05
Quản trị khách sạn177810201D06
Quản trị khách sạn20.757810201D78
Ọuản tri khách san187810201D79
Quản trị khách sạn187810201D80
Quản trị khách sạn187810201D81
Quản trị khách sạn187810201D82
Quản trị khách sạn187810201D83
Quản trị văn phòng18.257340406A00
Quản trị văn phòng257340406coo
Quản trị văn phòng18.757340406D01
Quản tri văn phòng187340406D02
Quản trị văn phòng187340406D03
Quản trị văn phòng187340406D04
Quản trị văn phòng187340406D05
Quản trị văn phòng187340406D06
Quản trị văn phòng18.57340406D78
Quản trị văn phòng187340406D79
Quản trị văn phòng187340406D80
Quản tri văn phòng187340406D81
Quản trị văn phòng187340406D82
Quản trị văn phòng187340406D83
Quốc tế học16.57310601A00
Quốc tế học257310601c00
Quốc tế học19.257310601D01
Quốc tế học177310601D02
Quốc tế học187310601D03
Quốc tế học187310601D04
Quốc tế học187310601D05
Quốc tế học187310601D06
Quốc tế học177310601D78
Quốc tế học187310601D79
Quốc tế học187310601D80
Quốc tế học187310601D81
Quốc tế học187310601D82
Quốc tế học187310601D83
Tâm lý học19.57310401A00
Tâm lý học24.257310401c00
Tâm lý học21.57310401D01
Tâm lý học217310401D02
Tâm lý học217310401D03
Tâm lý học197310401D04
Tâm lý học187310401D05
Tâm lý học18.757310401D06
Tâm lý học20.257310401D78
Tâm lý học187310401D79
Tâm lý học187310401D80
Tâm lý học187310401D81
Tâm lý học217310401D82
Tâm lý học187310401D83
Thông tin – thư viện167320201A00
Thông tin – thư viện19.757320201c00
Thông tin – thư viện177320201D01
Thông tin – thư viện187320201D02
Thông tin – thư viện187320201D03
Thông tin – thư viện187320201D04
Thông tin – thư viện187320201D05
Thông tin – thư viện187320201D06
Thông tin – thư viện177320201D78
Thông tin – thư viện187320201D79
Thông tin – thư viện187320201D80
Thông tin – thư viện187320201D81
Thông tin – thư viện187320201D82
Thông tin – thư viện187320201D83
Tôn giáo học16.57229009A00
Tôn giáo học17.757229009C00
Tôn giáo học16.57229009D0I
Tôn giáo học187229009D02
Tôn giáo học17.57229009D03
Tôn giáo học187229009D04
Tôn giáo hoc187229009D05
Tôn giáo học187229009D06
Tôn giáo học16.57229009D78
Tôn giáo học187229009D79
Tôn giáo học187229009D80
Tôn giáo học187229009D81
Tôn giáo học187229009D82
Tôn giáo học187229009D83
Triết học167229001A00
Triết học18.57229001coo
Triết học16.57229001D01
Triết học187229001D02
Triết học187229001D03
Triết học187229001D04
Triết học177229001D05
Triết học187229001D06
Triết học187229001D78
Triết học187229001D79
Triết học187229001D80
Triết học187229001D81
Triết học187229001D82
Triết học187229001D83
Văn học21.57229030c00
Văn học197229030D01
Văn học187229030D02
Văn học187229030D03
Văn học187229030D04
Văn học187229030D05
Văn học187229030D06
Văn học17.257229030D78
Văn học187229030D79
Văn học187229030D80
Văn học17.57229030D81
Văn học187229030D82
Văn học187229030D83
Việt Nam học23.57310630c00
Việt Nam học16.57310630D01
Việt Nam học187310630D02
Việt Nam học187310630D03
Việt Nam học187310630D04
Việt Nam học187310630D05
Việt Nam học187310630D06
Việt Nam học177310630D78
Việt Nam học187310630D79
Việt Nam học187310630D80
Việt Nam học187310630D81
Việt Nam học187310630D82
Việt Nam học187310630D83
Xã hội học167310301A00
Xã hội học21.757310301c00
Xã hội học17.757310301D01
Xã hội học187310301D02
Xã hội học187310301D03
Xã hội học187310301D04
Xã hội học187310301D05
Xã hội học187310301D06
Xã hội học17.257310301D78
Xã hội học187310301D79
Xã hội học187310301D80
Xã hội học187310301D81

2. Hướng dẫn thí sinh nhập học:

– Đối với những bạn thí sinh đã đủ tiêu chuẩn trúng tuyển vào Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn sẽ xác nhận nhập học trực tuyến trên website của trường.

– Sau khi đã xác định nhập học xong thí sinh sẽ có 2 phương án để nhận giấy nhập học sau:

+ Phương án 1: thí sinh có thể đến trực tiếp tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn để nhận giấy nhập học và điền vào mẫu đăng ký nhập học tại trường, từ ngày 6/8 đến ngày 9/8 tại phòng 604B, nhà E, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Sau thời gian này giấy báo nhập học sẽ được gửi về địa chỉ ghi trên hồ sơ xét tuyển.

+ Phương án 2: đối với những bạn thí sinh nhập học mà không có đủ điều kiện để nhận giấy báo nhập học trực tiếp tại trường, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn sẽ gửi giấy báo nhập học qua đường bưu điện về cho thí sinh theo địa chỉ ghi trong hồ sơ đăng ký xét tuyển.

2. Thời gian nhập học:

– Đối với các ngành Báo chí, Quan hệ công chúng, Quốc tế học, Tâm lí học, Triết học sẽ xác định nhập học từ 8h đến 11h30 ngày 16/8

– Đối với các ngành Chính trị học, Công tác xã hội , Đông phương học, Đông nam Á học, Lịch sử, Xã hội học sẽ nhập học từ 13h30 đến 17h ngày 16/8.

– Các nhóm ngành hán nhôm, Nhân học, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành,Quản trị khách sạn, Tôn giáo học, văn học sẽ xác nhận nhập học từ 8h đến 11h30 ngày 17/8.

– Còn các nhóm ngành còn lại sẽ nhập học vào lúc 13h30 đến 17h ngày 17/8.

 

Biên tập: Trần Lê

Bạn thích bài viết này ?
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox_45yp"]

Hãy đặt câu hỏi hoặc để lại bình luận của bạn

avatarÔn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status